Seminár o podpore podnikateľských aktivít v zahraničí v Prešove – Arpád Popély

Dňa 3. júna 2013 Štátny tajomník Ministerstva zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky Peter Burian za prítomnosti zástupcov Prešovského a Košického samosprávneho kraja otvoril seminár zameraný na užšiu spoluprácu medzi podnikateľmi a štátnymi inštitúciami, na ktorom predstavil existujúce nástroje na podporu podnikateľských aktivít v zahraničí. Na podujatí organizovanom MZV a EZ SR v spolupráci s EXIMBANKOU SR, Národnou agentúrou pre rozvoj malého a stredného podnikania a Slovenskou obchodnou a priemyselnou komorou sa zúčastnila široká podnikateľská verejnosť, predovšetkým z východného Slovenska.

Vo svojom prejave štátny tajomník zdôraznil význam štátnej podpory exportu a prílevu investícií na zvyšovanie zamestnanosti a ekonomického rastu Prešovského a Košického kraja. Upozornil tiež na potrebu prijímania opatrení na zlepšenie súčinnosti všetkých zainteresovaných inštitúcií a zvýraznil význam koordinácie krokov na podporu exportu, investícií a jednotnej prezentácie Slovenska v zahraničí. Predstavitelia ministerstva následne predstavili účastníkom podujatia konkrétne možnosti pomoci podnikateľom v rámci ekonomickej diplomacie a základné mechanizmy, ciele a modality zapájania slovenských podnikateľských subjektov do oficiálnej rozvojovej pomoci Slovenska.

Diskusia s podnikateľmi v Prešove sa niesla v duchu výmeny skúseností a návrhmi na zlepšenie komunikácie medzi podnikateľmi a štátnymi inštitúciami. Diskutujúci označili pomoc ministerstva v zahraničí za nevyhnutnú a ocenili dobre naštartované rezortné mechanizmy zamerané na podporu slovenských podnikateľov. Prítomní tiež uvítali angažovanosť a konštruktívny dialóg s rezortom diplomacie a vyjadrili svoju pripravenosť aktívne sa zapájať do aktivít stimulujúcich hospodársky rast a zamestnanosť na Slovensku. Pracovný program štátneho tajomníka Petra Buriana pokračoval stretnutím s honorárnymi konzulmi v Košiciach, ako aj stretnutím s primátorom mesta Trebišov , kde v sprievode veľvyslankyne Dánskeho kráľovstva v SR Anity Hugau návštívil podnik dánskeho investora v Trebišove.