SATIRA Dušana Končeka

DVADSAŤ ROKOV PO ...

Žijeme v Slovenskej republike dvadsať rokov, prešli sme vývojom dvoch decénií a sme na prahu tretieho. Verejnosť je rozdelená, kríza vo svete nekončí a Slovenskú republiku čakajú nielen ťažké časy ale aj voľby prezidenta. Výsledkoch týchto otrasov sú aj dva listy, ktoré naša redakcia dostala, ide o pozývacie listy, čo je u nás tradícia, Jeden je určený Jose Manuelovi Barossovi a druhý Vladimírovi Vladimírovičovi Putinovi. Pre úplnosť uverejňujeme aj list z roku 1968 určený Leonidovi Iljičovi Brežnevovi. Prvý list prišiel koncom mesiaca júla a vtedy bol aj odoslaný adresátovi.

Drahý Jose Manuel,
s vedomím plnej zodpovednosti za naše rozhodnutie sa na vás obraciame s nasledujúcim prehlásením. Nás v podstate zdravý vývoj, náprava chýb minulosti, mykajú proeuropskym silám z rúk. Tlač, rozhlas a televízia už nie sú v rukách pokrokových síl a začínajú bez odporu verejnosti zapojovať do vedomia spoločnosti sily nepriateľské myšlienke večného priateľstva s EÚ. Podnecujú vlnu nacionalizmu a šovinizmu a vyvolávajú proti európsku psychózu. Vedenie Slovenskej republiky, teda vlády našej krajiny, dopustili sa mnohých chýb. Nedokázali správne obhájiť a realizovať európske normy, predovšetkým však princípy demokratického európskeho centralizmu. Vláda Slovenskej republiky už nie je ďalej schopná brániť sa útokom proti orgánom Európskej únie, samotná myšlienka európskej existencie je u nás ohrozená. Sily, ktoré predtým podporovali našu integráciu, zrazu sa k nej otočili a vyvíjajú snahu, aby sa chopili moci pomocou kontrarevolučného prevratu. Prezident republiky sa tvrdohlavo pri menovaní Generálneho prokurátora riadi Ústavou SR a nie Lisabonskou zmluvou. Myšlienky europaizmu nie sú dostatočne transformované verejnosti, alarmujúce percento nezamestnaných hlavne Rómov je výsledkom absencie práva na prácu pre všetkých v Ústave SR, hoci v Listine ľudských práv a slobôd je toto právom obsiahnuté. V tejto situácii sa obraciame na vás, známych Európanov, vedúcich predstaviteľov EÚ s prosbou účinnej podpory a pomoci všetkými prostriedkami, ktoré máte k dispozícii. Jedine s vašou pomocou sa Slovenská republika vyvaruje kontrarevolúcii. Uvedomujeme si, že pre EÚ by bol tento posledný krok k záchrane európskej myšlienky v SR nebol jednoduchý, apelujeme, na naše pokojné rozdelenie sa s Čechmi a preto vaša akcia môže byť rovnako humanitárna ako v bývalej Juhoslávii. Vzhľadom k tomu, že situácia je nebezpečná, žiadame vás o utajenie tohto listu a preto píšeme v španielčine.

Daniel Kantor a 99 nezamestnaných
31.júla 2013

Druhý list prišiel a bol aj zaslaný začiatkom augusta tohto roka adresátovi

Drahý Vladimír Vladimírovič,
s vedomím plnej zodpovednosti za naše rozhodnutie sa na vás obraciame s nasledujúcim prehlásením. Náš v podstate zdravý vývoj, demokratický proces, náprava chýb a nedostatkov minulosti, celkové riadenie spoločnosti idú nie tým smerom, pre ktorý stáročia platil náš hodnotový systém . Tlač, rozhlas a televízia sú v rukách neoboľševických síl a ovplyvňujú verejnú mienku, ktorá je negáciou tradičných slovanských hodnôt. Odpor verejnosti proti týmto tendenciám je nemožný, pretože sú chránené zákonmi, ktoré nezodpovedajú tradičným a kresťanským hodnotám. Naše tradičné dobré vzťahy so slovanským ruským národom sú vystavené psychóze rusofóbii. Za dve desaťročia existencie Slovenskej republiky sme prešli zložitým vývojom, nekriticky sme vzývali božstvo Bruselu a EÚ, odkiaľ k nám prichádzajú príkazy, ktoré nie vždy vychádzajú z našej slovanskej a slovenskej postate. Krajinou sa šíria myšlienky homosexualizmu, deviantstva, čípov pre psov a aj pre ľudí. Neoboľševické sily vytvárajú v našej krajine podmienky pre kontrarevolučný prevrat. V tejto situácii sa obraciame na vás, ako na dnes jedinú demokratickú spoločnosť, ktorá dodržuje princípy kresťanstva, kresťanskej morálky, rodiny a tradičných slovanských hodnôt. Jedine s vašou pomocou, tak ako už neraz v minulosti môžeme dostať Slovenskú republiku z nebezpečenstva kontrarevolúcie. Uvedomujeme si, že takýto krok by pre vás nebol jednoduchý, aj z historického hľadiska, pripomíname, že ruský vklad k porážke Uhorska už raz zachránil Slovákov pred zánikom. Teraz, keď nám hrozí sebazničenie, obraciame sa na vás, tak ako sme to videli nedávno vo Francúzsku, pred ruskou ambasádou, keď Francúzi žiadali Rusko aby pomohlo v boji proti neoboľševickej vláde. „Bratia pomogite“, to je aj naša prosba. Svet patrí Slovanstvu, ktoré je svetom budúcnosti. Tak nám Boh pomáhaj! P.S: Píšeme vám v ruštine a tak prosíme o prísne utajenie nášho listu.

Samo Daxner Jr., Janko Francisti Jr., Vladimír Clementis Jr., Samo Bohad Hroboň Jr. a ďalších 99 občanov Župy Gemerskej
3. augusta 2013


Uverejňujeme aj pozývací list z roku l968 na ktorý vtedajšie vedenie SSSR a KSSS reagovalo seba zničujúcim a pre nás ponižujúcim spôsobom.

Vážený Leonid Iljič
S vedomím plnej zodpovednosti za naše rozhodnutie sa na vás obraciame s nasledujúcim prehlásením. Náš v podstate zdravý pojaunárový demokratický proces, náprava chýb a nedostatkov minulosti i celkové politické riadenie spoločnosti sa vymykajú ústrednému výboru strany z rúk. Tlač, rozhlas a televízia, ktoré sú prakticky v rukách pravicových síl, ovplyvnili verejnú mienku natoľko, že sa do politického života našej krajiny , začínajú teraz bez odporu verejnosti zapojovať živly nepriateľské strane. Roznecujú vlnu nacionalizmu a šovinizmu a vyvolávajú antikomunistickú a proti sovietsku psychózu. Náš kolektív – vedenie strany sa dopustil mnohých chýb. Nedokázali sme správne obhájiť a realizovať marxisticko-leninské normy straníckeho života, predovšetkým princípy demokratického centralizmu. Vedenie strany už nie je ďalej schopné úspešne sa hájiť pred útokmi proti socializmu, nedokáže organizovať proti pravicovým silám ani ideologický a ani politický odpor. Samotná existencia socializmu je v našej krajine ohrozená. Politické prostriedky a prostriedky štátnej moci v našej krajine sú v súčasnosti už do veľkej miery ohromené. Pravicové sily vytvorili priaznivé podmienky pre kontrarevolučný prevrat V tejto ťažkej situácii sa obraciame na vás, sovietskych komunistov, vedúcich predstaviteľov KSSS a SSSR, s prosbou o poskytnutie účinnej podpory a pomoci všetkými prostriedkami, ktoré máte k dispozícii. Jedine s vašou pomocou možno dostať ČSSR z hroziaceho nebezpečenstva kontrarevolúcie. Uvedomujeme si, že pre KSSS a SSSR by tento posledný krok k ochrane socializmu v ČSSR nebol jednoduchý. Preto budeme bojovať zo všetkých síl s vlastnými prostriedkami. V prípade, žeby naše sily a prostriedky boli vyčerpané alebo by nepriniesli pozitívne výsledky, považujte toto prehlásenie za naliehavú prosbu a žiadosť o vašu akciu a všestrannú pomoc. Vzhľadom k zložitosti a nebezpečenstvu vývoja situácie v našej krajine, žiadame vás o maximálne utajenie tohto nášho prehlásenie. Z tohto dôvodu píšeme osobne vám v ruštine.

Alois Indra, Drahomír Kolder, Oldřich Švestka, Antonín Kapek, Vasil Biľak
3. augusta 1968