REGIÓN Milana Országha: Pribudne dvojica nových športovísk

„Okrúhle“ desiate rokovanie poslancov Zastupiteľstva Prešovského samosprávneho kraja (Z PSK) v aktuálnom volebnom období sa odvíjalo v utorok 21. apríla 2015. Aj  tentoraz bolo zrejmé, že jednotlivé body programu boli vopred dôkladne predrokované v komisiách a na Rade PSK, vďaka čomu malo zasadnutie plynulý priebeh bez zbytočných vynútených prestávok či iných zádrhov.

 

Za najdôležitejší problém  rokovania možno označiť schvaľovanie Návrhu Záverečného účtu PSK za rok 2014. Jeho „odklepnutie“ po závere hlavného kontrolóra: „...schvaľujem celoročné hospodárenie PSK za rok 2014 bez výhrad!“  bolo jednomyseľné, bez akéhokoľvek  hlasu proti alebo zdržania sa hlasovania. Čo len potvrdzuje súčasné postavenie prešovskej krajskej samosprávy ako najlepšie hospodáriacej zo všetkých slovenských krajov. Ako inak hodnotiť stav, pri ktorom finančný prebytok roka zastal na čísle 4,7 milióna €?

 

Plénum sa však muselo zaoberať aj ďalšou úpravou tohtoročného rozpočtu a ďalšími ekonomickými otázkami (napr. potrebou dofinancovania projektov z vlastných prostriedkov), schválením návrhu investičných akcií z druhej tranže úveru poskytnutého kraju Európskou investičnou bankou za mimoriadne výhodných podmienok. To už odsúhlasovali v podstate rok 2016, ale následne schvaľovali implementáciu projektov v oblasti cestného hospodárstva v rámci Programu cezhraničnej spolupráce s poľskými susedmi.  Okrem toho sa venovali aj vyúčtovaniu príspevku kraja prepravným spoločnostiam za služby vo verejnom záujme v prímestskej autobusovej doprave za rok 2014.

 

Srdcia väčšiny poslancov zrejme ohriali schvaľovania financovania dvoch investičných akcií v oblasti športu. Ako prvý schválili finančný príspevok kraja na výstavbu športovej haly s tréningovou umelou ľadovou plochou pre deti, školskú mládež a verejnosť v Prešove, v združení s jednou z prešovských spoločností, pričom dotácia štátu tvorí 200 tisíc a ďalších 300 tisíc poskytuje kraj zo svojich prostriedkov (združovateľ č. 1 poskytuje vklad vo výške 700 tisíc €).

 

Radosť majú určite aj vo Vysokých Tatrách, poslanci odsúhlasili združenú investíciu na vybudovanie tréningovej futbalovej plochy s umelým povrchom v Tatranskej Lomnici. V tomto projekte bude združovateľ PSK financovať výstavbu tohto športoviska príspevkom 70 tisíc €. Oba projekty majú byť ukončené ešte v tomto roku.