Rada pre vysielanie a retransmisiu o frekvenciách Rádia Viva nerozhodla (TASR)

Rada pre vysielanie a retransmisiu (RVR) na zasadnutí 2.7.2013 rozhodla o prerušení konania o pridelení frekvencií, na ktorých v súčasnosti vysiela Rádio Viva. Dôvodom je sťažnosť spoločnosti Corporate Legal, s.r.o., ktorú predložila na rozhodnutie Ústavnému súdu SR voči rozsudku Najvyššieho súdu SR. Ten svojím výrokom zrušil rozhodnutie Rady o pridelení frekvencií tejto spoločnosti. TASR informovala Lucia Jelčová z Útvaru riaditeľa kancelárie Rady pre vysielanie a retransmisiu.

Nedoriešená situácia s rozhodnutím o budúcom užívateľovi frekvencií teda trvá od mája minulého roku naďalej. Štyri spoločnosti – Rádio Viva, Corporate Legal, Radio Play a Viva Productions House sa uchádzali v jarnom výberovom konaní 2012 o 28 terestriálnych frekvencií, na ktorých dnes vysiela Rádio Viva. Zákon č. 308/2000 Z. z. o vysielaní a retransmisii uvádza v ustanovení o predĺžení licencie povinnosť predložiť žiadosť najneskôr 18 mesiacov pred zánikom svojej licencie, pričom jej platnosť možno predĺžiť iba raz. Z tohto dôvodu vyplynula zákonná povinnosť aj pre Rádio Viva uchádzať sa o tieto frekvencie. Na základe predložených žiadostí a ústneho vypočutia, ktoré sa konalo 14. mája 2012, pridelila deň nato Rada pre vysielanie a retransmisiu tieto frekvencie novému subjektu Corporate Legal, s. r. o.

Jeden z neúspešných uchádzačov o frekvencie, spoločnosť Viva Production House, sa voči rozhodnutiu Rady odvolal na Najvyšší súd SR. Ten 27.3.2013 rozhodol o zrušení rozhodnutia Rady a vrátil jej vec na ďalšie konanie. Na základe toho Rada v máji 2013 vyzvala listom všetkých štyroch účastníkov výberového konania, ktorí mali záujem o predmetné frekvencie, na vyjadrenie sa k podkladom na rozhodnutie Rady. Voči tomuto rozhodnutiu podal dňa 5.6.2013 úspešný uchádzač, spoločnosť Corporate Legal, ústavnú sťažnosť na Ústavný súd SR. Spoločnosť Corporate Legal namieta porušenie práva na spravodlivé súdne konanie, v spojení s právom vlastniť majetok a základného práva na rovnaké zaobchádzanie, ako aj porušenie princípu právnej istoty. K zásahu do jej práv malo dôjsť zrušujúcim rozsudkom Najvyššieho súdu SR, ktorý preto žiada zrušiť. Až do výroku Ústavného súdu preto nemôže Rada vo veci predmetných licencií prijať rozhodnutie o ich budúcom užívateľovi.