Kontakty
Slovenský rozhľad
Nobelovo námestie 8
851 01 Bratislava

Vladimír Dobrovič
0915 798 909

mail: skrozhlad@gmail.com
Naši partneri:

Prešovský krajský parlament vo finiši – Milan Országh

Ostatné predprázdninové 26. rokovanie poslancov Zastupiteľstva prešovského samosprávneho kraja, naplánované na pondelok 19. júna sa konalo necelý kalendárny mesiac po predchádzajúcom a bolo poznačené viditeľnou snahou všetkých účastníkov rozumne riešiť problémy, ktoré boli na programe zasadnutia. Všetky boli viditeľne predrokované v odborných komisiách a politických kluboch. Výhrad v diskusiách k jednotlivým témam bolo preto málo a keď, boli vecné a so snahou veci pomôcť, nie problém zamotávať. Poslanci už žijú nielen v čase nastupujúcich dovoleniek, ale aj v čase predvolebnom a preto sa snažili byť konštruktívni a vecní. Predseda PSK Peter Chudík mal teda úlohu „veliaceho“ zasadnutia poriadne uľahčenú.

 

   Program rokovania sa zaoberal problémami bežnými, ktoré k riadnym zasadnutiam pravidelne patria (kontrolná činnosť, úprava rozpočtu bežného roka, personálne a majetkové záležitosti), ale aj témami strategickými. Do druhej kategórie patrí napríklad posúdenie žiadostí o nenávratné finančné prostriedky v rámci Špecifického cieľa 2.2.3 – Zvýšenie počtu žiakov stredných odborných škôl na praktickom vyučovaní v rámci príslušného Integrovaného operačného programu. V záujme zlepšenia podmienok pre praktické vyučovanie sa o nenávratné finančné prostriedky prihlásilo 11 stredných škôl v zriaďovateľskej kompetencii kraja, rovná desiatka z nich uspela. A keďže jednou z podmienok finančnej spôsobilosti žiadateľa (školy) je doklad o zabezpečení spolufinancovania projektu, poslanci v podstate schvaľovali uznesenia o zabezpečení spolufinancovania zo strany zriaďovateľa jednotlivým žiadateľom. Už v predstihu, aby sa príslušné školy mohli pripravovať na nový školský rok...

 

Medzi strategické materiály veľkého významu je potrebné zaradiť aj schvaľované VZN zmien a doplnkov Územného plánu veľkého územného celku Prešovského kraja 2017, ktorým sa vyhlasuje jeho záväzná časť. Tento krok bolo nutné urobiť v súvislosti s pripravovanou výstavbou Prepojovacieho vysokotlakového plynovodu z Poľskej republiky do kompresorovej stanice vo Veľkých Kapušanoch. Na území Prešovského kraja sa táto stavba dotýka dvoch okresov (21 katastrov obcí), ležiacich medzi hranicou s Poľskom a Košickým krajom.

 

Poslanci schválili aj financovanie projektovej dokumentácie projektu Modernizácia cestného spojenia medzi PSK a Zakarpatskou oblasťou Ukrajiny, plánovanej v rámci programu cezhraničnej spolupráce ENI. Tento konkrétny projekt realizačne garantuje Správa a údržba ciest PSK (predpokladaný náklad 4 milióny €, s 50 percentným podielom SK a ukrajinskej stany. Predpokladaná hodnota projektovej dokumentácie je 24 tisíc €, pričom tieto náklady budú refundované. Samotná stavba je na slovenskej strane mimoriadne citlivá, keďže existujúca cesta (Stakčín - Ulič) vedie v dotyku vodnej nádrže Starina a niekoľkokrát s územím Národného parku Poloniny.

 

Prírodnej a turistickej problematiky sa týkala aj informatívna správa o činnosti Centra rozvoja turizmu PSK pre oblasť Vysokých Tatier za rok 2016, ktorú poslancom predkladal predseda správnej rady  centra Michal Sýkora. Podľa neho brzdami územia, ktoré by mali byť postupne prekonávané, sú slabá miestna ekonomika, odchod mladých a perspektívnych ľudí z okresu, rast podielu znevýhodnených skupín obyvateľstva, slabá infraštruktúra a služby, ako aj nízka koordinácia a absorpčná kapacita územia. Práve týchto slabín územia sa musí týkať pripravovaný strategický plán činnosti CRT.

Na záver spomeňme ešte jeden problémový okruh, ktorý bol viac – menej balzamom na duše všetkých poslancov. Téma – rozdelenie dotácií z rozpočtu PSK pre tento rok v rámci Výzvy PSK vo výške 467 tisíc €. Samotná výzva na predkladanie žiadostí o dotácie v programoch Šport a Kultúra bola schválená ešte vo februári a do procesu posudzovania bolo postúpených 469 žiadostí, pričom samotní poslanci rozpísali dotácie pre 324 žiadateľov (obce, mestá, telovýchovné kluby, kultúrne súbory, občianske záujmové združenia atď.).  Ušlo sa aj na kategóriu „repre“ športovcov, ktorí celkom získali dotácie vo výške 33 tisíc € (napr. FoosForLife Team Slovakia n. o. Bardejov na Majstrovská sveta v Hamburgu 2 tis. €, Klub alpského lyžovania SKI-ALP KLUB DRIENICA – LYSÁ, Sabinov pre Kvalifikáciu na ZOH 2018 Phjongčhang 5 tis. €, tešiť sa môžu aj BK STARÉ KONE PREŠOV, chystajúce sa na Majstrovstvá sveta veteránov v basketbale Motnecatini 2017 Taliansko, ktorým síce nepršalo, ale aspoň kvapla jedna tisícka eur...).