Pília konár na ktorom sedia – Jozef Šucha

Inšpektori Slovenskej inšpekcie životného prostredia (SIŽP) urobili v prvom polroku 1 671 kontrol. Porušenie právnych predpisov zistili pri každej piatej z nich a uložili 284 pokút v celkovej výške 350 tisíc eur. Najviac pokút uložili inšpektori ochrany vôd, najvyšší počet opatrení na nápravu zas inšpektori integrovaného povoľovania a kontroly. Údaje poskytol Slovenskému rozhľadu Tlačový odbor  na Ministerstve životného prostredia SR.

„Environmentálne vedomie občanov a podnikateľských subjektov sa priebežne zlepšuje, o čom svedčí ďalší pokles porušenia právnych predpisov v životnom prostredí,“ povedal na výsledky generálny riaditeľ SIŽP Oto Hornák.

Žiaľ treba konštatovať, že sa stále vyskytujú prípady až nepochopiteľného porušovania predpisov na chránených územiach. Napríklad Pozemkové spoločenstvo vlastníkov lesa v Čertižnom v okrese Medzilaborce dostalo pokutu 16 000 eur za to, že dalo bez povolenia vyrúbať 1 212 drevín a 10 740 m2 krovín na území Chránenej krajinnej oblasti Východné Karpaty s 2. stupňom ochrany, v Chránenom vtáčom území  Laborecká vrchovina a na území európskeho významu Dukla s 2. stupňom ochrany. Ďalšie dve pokuty boli po 15 000 eur. Spoločnosť TEZAS v Prievidzi ju dostala za vypúšťanie priesakových odpadových vôd zo skládky odpadu do povrchových tokov a do prostredia súvisiaceho s podzemnou vodou bez povolenia, čím sa mimoriadne zhoršila kvalita vôd.

Všetka pokuty sú príjmom Environmentálneho fondu, resp. štátneho rozpočtu a spätne sa vracajú do oblasti životného prostredia.

Z hľadiska zvyšovania environmentálneho vedomia verejnosti prikladá SIŽP osobitný význam prešetrovaniu podnetov, ktoré dostávajú od občanov a inštitúcií. Zaoberajú sa nimi prednostne. V prvom polroku prešetrovali inšpektori 459 podnetov, pričom porušenie zákona zistili zatiaľ v 106 prípadoch. Niektoré podnety ešte prešetrujú.