O rómskej otázke znovu v Košiciach – Arpád Popély

Európska komisia v spolupráci s Úradom splnomocnenca vlády SR pre rómske komunity zorganizovali v termíne 22. a 23. mája 2013 v Košiciach High Level Event - „Pokračovanie podujatia na vysokej úrovni o príspevku štrukturálnych fondov Európskej únie k integrácii Rómov na Slovensku“. V prvý deň podujatia účastníci monitorovali situáciu v teréne, druhý deň bol venovaný samotnej konferencii. Išlo o podujatie, ktoré svojím obsahom nadväzovalo na rokovanie na najvyššej úrovni v Košiciach v roku 2012. Stretnutie otvoril podpredseda vlády a minister vnútra SR, ktorý zdôraznil, že napriek tomu, že zámer realizovať komplexný prístup bol dobrý, model jeho napĺňania v Slovenskej republike nezohľadňuje reálne potreby cieľovej skupiny – obyvateľov marginalizovaných rómskych komunít. Je potrebné, aby sme sa zamerali na cielené investovanie finančných prostriedkov do tých najproblematickejších oblastí, aby sme mohli po roku 2020 ukázať konkrétne pozitívne zmeny v komunitách.“ Minister preto definoval aj priority do budúcnosti: „Vláda SR má záujem riešiť túto problematiku, a to systematicky. Prichádzame s komplexnými riešeniami v podobe reformy, ktorú sme nazvali „Správna cesta“. Ministerstvo vnútra má ambíciu, aby prioritami bolo odstránenie rozdielov vo vzdelanostnej úrovni voči majoritnej populácii. Následne je potrebné zlepšiť prístup týchto ľudí zo segregovaných komunít k pracovným príležitostiam s osobitým dôrazom na nediskriminačný prístup, na odbornú prípravu a podporu samostatnej zárobkovej činnosti.“ Toto sú dva základné piliere pre oblasť inklúzie rómskych komunít. Ďalej upresnil, že v rokoch 2014 – 2020 SR sa chce venovať predškolskej príprave detí, ale aj zabezpečeniu prístupu Rómov k bývaniu a inžinierskym sieťam, sociálnej infraštruktúre a zdravotnej starostlivosti. Riaditeľ pre regionálnu a mestskú politiku Európskej komisie (EK) Rudolf Niessler vo svojom príhovore konštatoval, že najväčšími problémami na Slovensku sú vzdelanostná úroveň Rómov, segregácia a sociálna inklúzia. "EK je pripravená podporiť niekoľkomiliónový projekt. Ten však musí identifikovať priority v rokoch 2014 až 2020 a striktne sa orientovať na výsledky," uviedol. Dodal, že alarmujúca je tiež úroveň biedy Rómov a preto bude nutné zabezpečiť fondy najmä na regionálny rozvoj. Ďalej pripomenul, že EK hodnotí, že od roku 2011 pokrok na Slovensku nebol uspokojivý a požiadal, že treba sa presunúť od plánov a stratégií ku konkrétnym opatreniam. Záverom povedal, že buď sa príjmu konkrétne urýchlené opatrenia, alebo Slovensko stratí príležitosť. Na plenárnom zasadnutí ďalej vystúpili Eduard Vokál, primátor mesta Lipany a Iveta Rušinová, primátorka mesta Krompachy , ktorí informovali o prioritách obcí a miest v oblasti integrácie Rómov .O prioritách samosprávnych krajov v oblasti integrácie Rómov v programovacom období 2014-2020 informovala vo svojom vystúpení Margita Podtrajanovski , vedúca Sociálneho odboru Úradu Prešovského samosprávneho kraja. Zhodnotila novú Rómsku reformu a uviedla, že jednou z najdôležitejších otázok , ktoré je potrebné do budúcnosti vyriešiť z pohľadu samosprávnych krajov je otázka, akú úlohu budú zohrávať samosprávne kraje a aké bude ich prepojenie a koordinácia s obcami a mestami v priebehu implementácie projektov na svojom teritóriu. V priebehu worshopu v popoludňajších hodinách vystúpili aj zástupcovia mimovládnych organizácií a rómskych komunít, ktorí reagovali na praktické a reálne zhodnotenie stavu rómskej populácie z pohľadu starostov . Jeden z nich dosť emotívnym spôsobom sa vyjadril o tom, že majorita nesmie používať pojem "neprispôsobiví občania ". Rovnako veľký problém vidí v tom, že majorita chce riešiť otázku vzdelávania rómskych detí zriaďovaním škôl a predškolských zariadení v blízkosti osád, aby boli prístupné všetkým . Podľa jeho názoru treba integrovať ináč. No najväčšie prekvapenie na tvárach prítomných vyvolal, keď skonštatoval, že hlboko nesúhlasí, aby deti, ktoré sa narodia 12- ročným matkám boli vychovávané v ústave pre starostlivosť.
Arpád Popély,
Člen únie slovenských novinárov