Nelegálne osady pribúdajú – Arpád Popély

Je to ako v začarovanom kruhu – splnomocnenec vlády pre rómske komunity „naštartoval“ Novú rómsku reformu – Správna cesta. Nachádzajú sa aj takí, ktorí majú veľa zdôvodnení a výhovoriek, prečo ten a ten krok nie je správny. Treba spomenúť konkrétny príklad – ombudsmanka pre ľudské práva cestou svojej hovorkyne oznámila širokej verejnosti, že ak sa bude pokračovať v realizovaní výstavby tzv. maringotkových tried a škôl, povedie to k ďalšej izolácii rómskych detí. A v tých materských školách a na prvom stupni základných škôl rómskym deťom musia pomáhať platení inštruktori ovládajúci rómsky jazyk, lebo deti nerozumejú, čo im učiteľka hovorí po slovensky...

 

Cieľom jednej z výziev na zlepšenie situácie rómskeho obyvateľstva je rekonštrukcia a projektová dokumentácia materských, základných škôl a komunitných centier, nákup technického vybavenia a chovných zvierat na vytvorenie pracovných miest! Taktiež výstavba obecných nájomných bytov v bytových domoch a v rodinných domoch!

 

Z tohto kontextu nemožno vynechať reakcie známeho odborníka na problematiku MRK (marginalizovaných rómskych komunít) a poradcu ministra financií. Ide o súvislosti s delením finančných prostriedkov pre túto komunitu z prostriedkov EÚ.

 

Európska komisia neodporúča exkluzívne cielenie fondov pre Rómov. Ako ukazuje prax, realita je celkom iná a líši sa od tohto princípu. Dve prioritné osi s názvom: Integrácia marginalizovaných rómskych komunít (s rozpočtom 139 miliónov eur) a Technická vybavenosť v obciach s prítomnosťou rómskych komunít (s rozpočtom 243 miliónov eur), sa v praxi realizujú tak, že k týmto investíciám majú otvorený prístup iba Rómovia. Možno súhlasiť s názorom uvádzaného odborníka, že delenie peňazí na naše a ich je potvrdením segregácie. Ako ďalej uvádza: „náš rozpočet je na vzdelávanie našich ľudí, ich rozpočet je na vzdelávanie ich ľudí. Naše vzdelávanie riadi náš minister, ich vzdelávanie riadi ich splnomocnenec. Za naše zdravotníctvo zodpovedá minister, za ich splnomocnenec. O našu infraštruktúru sa stará naše ministerstvo, ich infraštruktúru stavia ich splnomocnenec, atď.“ – koniec citátu.

 

Podobne je to aj s otázkou povinnej škôlky len pre určitú skupinu obyvateľstva. Ministerstvo školstva údajne má dôkazy o tom, že na rokovaniach splnomocnenca vlády pre rómske komunity v Bruseli o tejto otázke mu boli vysvetlené, že povinná predškolská príprava len pre určitú skupinu detí, v tomto prípade rómsku, je diskriminačná. No, on tieto závery asi neberie do úvahy...

 

Ďalej je tu problém vzniku nelegálnych osád. Obce, mestá, mestské časti, ktoré splnili požadované podmienky, sa mohli uchádzať o podporu na geodetické výmery pozemkov, na ktorých sa nachádzajú obydlia rómskych komunít. V Košiciach je spolu 16 nelegálnych osád s chatrčami z lepeniek, s ktorými mestské časti nevedia nič urobiť, pretože obydlia sú postavené na súkromných pozemkoch (len v jednej z lokalít je 23 prístreškov, v ktorých žije viac ako 120 detí a dospelých). Situácia vznikla tak, že niekde sa likvidovala iná nelegálna osada a jej obyvatelia sa presunuli na inú ulicu, alebo do inej mestskej časti.

 

Jedným zo spôsobov ako situáciu riešiť sa navrhuje dosiahnuť aktívnu účasť pri zapájaní sa do aktivačných a obecných prác. Lenže ako potvrdili starostovia, nútiť nikoho nedokážu a ani nemôžu. Je to úloha pre samosprávu a Úrad práce sociálnych vecí a rodiny, ktorý by sa mal do toho aktívne zapojiť. Ale otázka znie: Koľkykrát v minulosti sa už o tejto otázke takto rozhodlo? Viacerí mi dáte za pravdu, že veľakrát.