NÁZORY: Povinnosť obnoviť zdevastované hroby a pomník – Dušan D. Kerný

Slovenské národné noviny vytrvalo sledujú problematiku pamätníkov na južnom Slovensku, pretože už dlhší čas tu prebieha v mnohom rozporuplný a neraz neprijateľný proces. Keďže ide o citlivú otázku týkajúcu sa dlhotrvajúceho problému vojnových hrobov v Nových Zámkoch, obrátili sme sa na miestnych predstaviteľov – primátora mesta, prednostu mestského úradu, ako aj poslancov. Otázky redakcie zostali bez odpovede. Jednoznačnejšie sa vyjadrili iba poslanci miestnej slovenskej koalície a tamojší vytrvalý nadšenec regionálnych dejín. Tentoraz redakcia prináša kvalifikované stanovisko člena medzivládnej komisie historika Dr. Ferdinanda Vrábela o tom, že 1. – 2. júla 2013 sa v Nových Zámkoch a v obci Svätý Peter uskutočnilo zasadanie Česko-slovenskej medzivládnej komisie pre vojnové hroby.

NESPRÁVNY POSTUP
V prvý deň si komisia najprv položením kytice kvetov k hrobom uctila pamiatku vojakov viacerých národností, ktorí zomreli počas vojny. Potom si prehliadla „rekonštrukciu“, ktorou mesto mienilo nahradiť pôvodný pomník. Všetci členovia komisie sa zhodli na tom, že už samotný spôsob budovania nového pomníka bol nevhodný a nedôstojný. S ťažkými mechanizmami a buldozérom sa na hroby predsa nechodí! Nová podoba pietneho miesta, zhotovená bez povolenia, bez projektu a veľmi chvatne, nezodpovedá základným kritériám kladeným na pietne miesto – texty v záhlaví menoslovov obetí (medzičasom ich časť už bola zakrytá) sú chybné pokiaľ ide o mená i pokiaľ ide o štátnu príslušnosť, obrubníky hrobov boli zhotovené z akýchsi tvárnic, ústredné minipylóny sú z tehál vhodných na chodníky a múriky pri chatách, ale nie na vojnové hroby.

PORUŠILI KONVENCIE
Mesto týmto postupom porušilo princíp humanity a ustanovenia Haagskych konvencií, Ženevských dohovorov z 12. augusta 1949 a Dodatkových protokolov k nim z 8. júna 1977 a okrem toho aj celý rad ďalších zákonov Slovenskej republiky. Konečné slovo k porušeniu zákonov mestom vysloví príslušný správny orgán, pred ktorým prebieha správne konanie. Je zarážajúce, že mesto sa takýto „pavýtvor“ snažilo aj formálne zlegalizovať jeho odhalením a posvätením duchovnými rôznych cirkví 29. júna 2013. Na tento akt pozvalo veľvyslancov viac ako z desiatich krajín, ale väčšina z nich neprišla...

PÔVODNÉ RIEŠENIE
Komisia sa tuž zaoberala postupom obnovovania, resp. budovania nových legionárskych pomníkov v Rusku a na Ukrajine, ako aj niektorými ďalšími otázkami. Potešiteľné je, že z oboch strán komisie bola zdôraznená potreba častejších kontaktov, užšej spolupráce a spoločnej účasti pri odhaľovaní zrekonštruovaných a nových pomníkov viažucich sa k spoločným dejinám oboch našich národov. Rokovanie komisie potom pokračovalo vo Svätom Petre, kde si členovia komisie položením vencov uctili obete prvej a druhej svetovej vojny.