MATICA vydáva ZLATÚ KNIHU SLOVENSKA: DOKUMENTY SLOVENSKEJ ŠTÁTNOSTI

Slovenský mysliteľ Vladimír Clementis už ako dvadsaťpäťročný napísal sentenciu, ktorá nás aj dnes privádza do úžasu: „Tradícia je putom pre životaschopných!“ Každý národ je povinný pestovať si sebaúctu cez poznanie vlastných dejín a prostredníctvom významných dokumentov, upevňovať svoju dôstojnosť. Odvaha ku skutkom je mierou životaschopnosti národa. Zlatou knihou Slovenska vraciame milovanému slovenskému národu istotu sebavedomia, ktoré mu utlačovatelia cez veky zámerne upierali. Dokumenty o Slovenoch od najstarších antických autorov, o starých Slovákoch, o staroslovenčine zapísané v starých dielňach scriptórií doma aj v Európe, o vládcoch Pribinovi, Rastislavovi a Svätoplukovi nájdené v Tajnom vatikánskom archíve, jednoznačne potvrdzujú našu národnú identitu, legitimujú vážnosť a význam staroslovenského písomníctva a kultúry pre život Slovákov. Potvrdzujú a dokazujú naše dlho popierané právo na sebaurčenie. Preto je pre náš národ takým darom aj záväzkom vznik nezávislej a demokratickej Slovenskej republiky 1. januára 1993. Knihu zostavil spisovateľ Drahoslav Machala v odbornej spolupráci s historikom prof. Richardom Marsinom. Jej dvadsaťročie si práve knihou ZLATÁ KNIHA SLOVENSKA, ktorá v Matici slovenskej vychádza, pripomíname.