Kontakty
Slovenský rozhľad
Nobelovo námestie 8
851 01 Bratislava

Vladimír Dobrovič
0915 798 909

mail: skrozhlad@gmail.com
Naši partneri:

Kto chce krv na Slovensku ? ... – Arpád Popély

Turistická sezóna je v plnom prúde a človek si v navštívenej krajine občas kúpi aj miestnu tlač. S veľkým rozčarovaním a smutnými pocitmi som v jednom maďarskom denníku koncom mesiaca júl tohto roku prečítal článok o tom, že akú „ búrku nevôle vyvolal na Slovensku návrh nového stavebného zákona “. Denník veľkými písmenami citoval občana Krásnohorského Podhradia : „Ak to urobia, na Slovensku potečie krv, môže vypuknúť aj občianska vojna “. A tu autor týchto riadkov strpol a spýtal sa sám seba : Kto sa tu hrá a o čo ? Čo pripravuje ? Ide o prenesenie toho spoločenského napätia medzi majoritou a rómskou menšinou, ktorá je dnes rukolapná v Maďarsku ?

No je možné ,že to zapadá aj do mozaiky súvisiacej s dezinterpretáciou spoločných dejín Maďarov a Slovákov. V niektorých maďarských verejnoprávnych médiách historické krivdy spáchané na Maďaroch sú dnes témou istých kruhov národnej politiky zástancov fideszovej garnitúry. Ale ani na Slovensku niektorí nezaháľajú. Predstavitelia SMK informovali maďarský parlamentný výbor národnej spolupatričnosti o možnostiach dosiahnutia autonómie na Slovensku. Ešte ďalej idú tí, ktorí sa zúčastnili ustanovujúceho snemu tzv. maďarskej národnej rady na Felvidéku. Je to začiatok možno niečoho, čomu iba oni rozumejú, alebo nechcú rozumieť. Či už asi zabudli na niekým vyprovokované „ bojové“ strety majority a rómskeho obyvateľstva v Maďarsku v rokoch 2008 a 2009 , ktorého prvostupňové súdne rozhodnutie bude známe 6.8.2O13. Vtedy bolo napadnutých 9 osád, zavraždených bolo 6 Rómov a dnes stojí za vážne zamyslenie sa nad okolnosťami v maďarskej spoločnosti, ktoré viedli k takémuto počínaniu obvinených.

Ako je známe, nový stavebný zákon u nás sa ešte bude doplňovať, budú sa odstraňovať zbytočné ustanovenia, ako napr. Inštitút dodatočnej legalizácie stavieb a pod. Z obsahu návrhu nového stavebného zákona vyplýva, že ten nebude osobitne riešiť problém rómskych čiernych stavieb, ktoré často stoja na cudzích pozemkoch. Podľa návrhu to znie takto : „ Účel vyvlastnenia pozemkov = účel, na ktorý možno vo verejnom záujme vyvlastniť, ustanovujú o s o b i t n é zákony. Napr. zákon o pozemných komunikáciách, zákon o ochrane a využití nerastného bohatstva, zákon o verejných vodovodoch a verejných kanalizáciách, atď. Tu treba pripomenúť aj autorovi v úvode uvádzaného článku, že Úrad splnomocnenca vlády pre rómske komunity s cieľom riešenia čiernych stavieb rómskej národnostnej menšiny , spúšťa pilotný projekt, v ktorom odškodní majiteľov pozemkov, kde stoja čierne stavby a následne ich predá na splátky obyvateľom nelegálne postavených domov. Do projektu by malo byť zapojených 15 až 20 obcí. Podmienkou je, aby mali ukončenú pasportizáciu pozemkov v sporných lokalitách. A táto podmienka je veľmi- veľmi dôležitá ...

Aj udalostí posledných júlových dní na Slovensku ukazujú, že stále existujú takí, ktorí chcú u nás umelo vyvolať nepokoje medzi majoritou a rómskymi obyvateľmi. Treba však veriť, že slovenské kompetentné orgány to postrehli, majú o tom prehľad a v pravý čas a na pravom mieste sa so vzniknutou situáciou budú vedieť vysporiadať v prospech pokojného a kľudného života občanov Slovenska.