Informácie ala Balamuta – Dušan Konček

Na Slovensku žije vraj niečo viac ako 402 tisíc Rómov. Ukázal to vraj Atlas Rómskych komunít 2013. Podľa tohto atlasu tvoria Rómovia 7,5 percent obyvateľstva a vraj nejde o populačný boom, lebo od posledného prieskumu spred deviatich rokov ich pribudlo len 70 tisíc. Podľa autorov tohto Atlasu, v tom minulom sa dostali do Atlasu len obce, kde bolo viac ako 50 Rómov, teraz sa tento počet znížil na obce s 30 obyvateľmi rómskej menšiny. Ten predchádzajúci Atlas uvádzal 330 tisíc Rómov. V tomto prieskume teda absentuje informácia, kde je v obci menej ako 30 Rómov, absentuje aj počet obcí, kde je menej ako 30 Rómov. A tým pádom možno spochybniť aj celkový počet Rómov na Slovensku a tak isto tvrdenie, že nejde o populačný boom. Nehovoriac už o tom, že v tomto Atlase, či výskume niet informácií, koľko Rómov zomrelo a aký počet sa narodil. Kto žije v obciach s rómskou musí tento výskum jednoducho odmietnuť a spochybniť. Už spomenutými absentujúcimi informáciami sa vlastne odmietol sám. A to nehovoriac už o tom, že pri sčítaní sa dozvieme, že k Rómom sa hlasí len 100 tisíc. A tak vlastne nevieme, koľko je skutočne Rómov na Slovensku. Ak ich nazývame menšinou, tak by sme to mali vedieť, tak ako vieme, koľko je Maďarov, Rusínov, či iných menšín. Nakoniec autori priznávajú, že „nejde o sčítanie“. Ale keďže o sčítanie nejde, tak nehovorme o tom, koľko žije Rómov na Slovensku a ak to tvrdíme, tak k tomu pridajme prívlastok „pravdepodobne“. Je skutočne v 21. storočí neuveriteľné, aby sme nedokázali povedať koľko skutočne žije Rómov na Slovensku /aj s tými čo pracujú v Českej republike/ a nie tých, ktorí sa hlásia v Rómskej národnosti. Ono, od toho by sa mali odvíjať aj programy na ich výchovu, či prevýchovu. Rovnako v polohe „tušenia“ je trestná činnosť Rómov, tak isto v polohe „tušenia“ nezamestnanosť Rómov. Ale nečudujme sa, veď na Slovensku ani nevieme, koľko v našich lesoch žije medveďov... Ak tento Atlas má slúžiť k tomu, aby sa EÚ praskla po vačku a dala viac peňazí na rómske projekty, tak potom je to čiastočne v poriadku. Aj keď tých peňazí tu už bolo dosť, len sa záhadne potratili.