Kontakty
Slovenský rozhľad
Nobelovo námestie 8
851 01 Bratislava

Vladimír Dobrovič
0915 798 909

mail: skrozhlad@gmail.com
Naši partneri:

Financie vo zvýšenom záujme poslancov

V závere prvej februárovej dekády rokovali poslanci Zastupiteľstva Prešovského samosprávneho kraja (Z PSK) na svojom v poradí deviatom riadnom zasadnutí v aktuálnom samosprávnom volebnom období. Charakteristická pre program zasadnutia bola skutočnosť, že z osmičky prerokovávaných bodov (okrem stabilne opakujúcich sa tém – otvorenie-záver, plnenie uznesení, interpelácie, rôzne…) patrilo do finančnej sféry až šesť.

 

S prihliadnutím na dĺžku diskusie bolo pre poslancov mimoriadne dôležité konečné znenie všeobecne záväzného nariadenia PSK o výške príspevku na čiastočnú úhradu nákladov v školských výchovno-vzdelávacích zariadeniach, v školských účelových zariadeniach a výške úhrady krajskej samosprávy pre jazykové školy, ako aj rozpis rozpočtu pre financovanie organizácií v zriaďovateľskej pôsobnosti PSK. Teda konkrétny rozpis dotácií pre školské zariadenia (celkom 81), kultúrne zariadenia (28) a sociálne zariadenia (27).

Mimoriadne zaujímavá bola aj prvá úprava rozpočtu PSK v tomto roku, ktorá zohľadňovala nový rozpis kapitálových výdavkov. Ten bolo možné pripraviť v neobvyklom rozsahu vďaka novozískanému úveru z Európskej investičnej banky, o podmienkach ktorého bola podpísaná zmluva iba pred  niekoľkými dňami v Luxemburgu. Plné znenie zmluvy o úverových podmienkach a Zmluvy o asistencii pre prípravu investície (ELENA) mali poslanci k dispozícii vo svojich materiáloch. Okrem použitia vlastných zdrojov PSK (rezervný fond) bude prešovská krajská samospráva investovať úverové zdroje EIB predovšetkým do cestnej dopravy, vzdelávania, kultúry a náboženstva, i do oblasti sociálneho zabezpečenia. Kým  na cestách kraja budú financie použité na rekonštrukcie mostov a odstránenia následkov povodní a rozbehnutých rekonštrukcií ciest 2. a 3. triedy, v oblasti vzdelávania   do rekonštrukcií školských objektov. Vďaka úspešným projektom ROP bude o približne 1,5 miliónové investície bohatšia aj kultúra, konkrétne Šarišská galéria v Prešove a Múzeum a hrad Stará Ľubovňa.  O bezmála jeden milión € budú vylepšené podmienky domova sociálnych služieb Alia v Bardejove. S výnimkou jediného „zdržaného hlasu“ schválili poslanci predložené úpravy jednomyseľne. Poslanec Milan Cocuľa však v diskusii upozornil, že pri opravách a rekonštrukciách ciest je nutné myslieť aj na okrajové a koncové obce, nachádzajúce sa v prihraničných oblastiach kraja, ktoré však vďaka množstvu historických pamiatok a prírodných jedinečností majú ukrytý veľký potenciál v štruktúre cestovného ruchu: - Žiaľ, tieto  unikátne prednosti cestovného ruchu využívame veľmi málo alebo vôbec nie! – konštatoval M. Cocuľa.