Kontakty
Slovenský rozhľad
Nobelovo námestie 8
851 01 Bratislava

Vladimír Dobrovič
0915 798 909

mail: skrozhlad@gmail.com
Naši partneri:

Európa a my – Milan Országh

Európsky parlament intenzívne
Začiatok júla patrí každoročne už do sféry prázdninových dní, poslanci Európskeho parlamentu však ešte intenzívne „zarezávali“. Podľa informácií Informačnej kancelárie EP na Slovensku sa zaoberali množstvom problémov, ktorými rezonuje nielen únia, ale prakticky celý kontinent a v niektorých prípadoch aj svet. Mnohé z výsledkov týchto rokovaní pocítime na vlastnej koži, v každodennom živote. Spomeňme niektoré z nich: Povolebná situácia v Bulharsku i kontrola povrchových vôd a nových chemikálií na území únie. Nedávne rozsiahle povodne v strednej Európe boli podnetom k tomu, aby sa poslanci zaoberali systémom rýchlejšej reakcie únie na prírodné katastrofy, ktoré neberú ohľad na hranice členských štátov. S tým súvisí aj posilnenie systému včasného varovania a reakcie pri vypuknutí pandémií a iných „akčných“ prípadoch veľkoplošného ohrozenia zdravia (napr. sopečný mrak) a možností celoúniového vyhlásenia stavu núdze. Rokovanie napríklad vyústilo do schválenia systému spoločného nákupu vakcín v prípade vzniku pandémie. So Slovenskom a nami úzko súvisí aj dočasné zvýšenie cien emisných povolení či problematika rozpočtu EÚ na roky 2014 až 2020. Niektoré rokovacie témy si pripomenieme podrobnejšie...

Demokracia nie je o zneužívaní väčšinového postavenia
„Maďarské orgány musia urýchlene prijať nevyhnutné opatrenia zabraňujúce porušovaniu základných únijných hodnôt. Ak sa tak nestane, Parlament by mal zvážiť, či sa v súlade s článkom 7 ods. 1 Zmluvy o EÚ obráti na Radu, aby zhodnotila či existuje zjavné riziko vážneho porušenia spoločných hodnôt.“ Vyplýva to z uznesenia, ktoré v stredu schválil Európsky parlament. Poslanci taktiež požadujú zriadenie skupiny na vysokej úrovni, ktorá by monitorovala dodržiavanie hodnôt EÚ vo všetkých členských štátoch. Parlament v uznesení, ktoré poslanci schválili pomerom hlasov 370 (za): 249 (proti): 82 (zdržalo sa hlasovania), zdôraznil, že Európska únia je založená na hodnotách, akými sú úcta k ľudskej dôstojnosti, sloboda, demokracia, rovnosť a právny štát. "Ústavné zmeny v Maďarsku sú systémové a všeobecným trendom je odklon od únijových hodnôt zakotvených v článku 2 Zmluvy o EÚ," uviedol spravodajca uznesenia Rui Tavares (Zelení/EFA, PT) v utorkovej rozprave (2. júla – pozn. red.). „Demokracia je o vláde väčšiny, nie však o zneužívaní väčšinového postavenia“, dodal. Parlament vyslovil poľutovanie nad tým, že v procese navrhovania a prijímania základného zákona v Maďarsku chýbali transparentnosť, otvorenosť a v konečnom dôsledku základy konsenzu, ktoré sa očakávajú v modernom demokratickom ústavodarnom procese. Poslanci tiež vyjadrili ľútosť nad skutočnosťou, že inštitucionálne zmeny spôsobili jasné oslabenie systému kontroly a rovnováhy v Maďarsku. Preto vyzval maďarské orgány, aby urýchlene odstránili tie ustanovenia, ktoré ústavný súd vyhlásil za neústavné, obmedzili opakujúce sa využívanie základných zákonov, realizovali odporúčania Benátskej komisie, zaistili čo najširšiu účasť všetkých parlamentných strán na ústavnom procese a plne zaručili nezávislosť súdnictva. V súvislosti s legislatívou v oblasti médií Parlament požiadal Maďarsko, aby zaviedlo objektívne, právne záväzné postupy a mechanizmy na výber a vymenúvanie vedúcich pracovníkov verejnoprávnych médií a regulačných orgánov. Poslanci tiež vyzvali maďarské orgány, aby konečne prevzali zodpovednosť voči bezdomovcom, prijali širšiu definíciu rodiny a zintenzívnili snahy o integráciu Rómov. Aké boli reakcie niektorých poslancov? Napríklad: "Maďarská ústava nezodpovedá normám EÚ. Veľmi jednoznačne to konštatuje správa vypracovaná Európskym parlamentom. Porušuje demokratické práva a podriaďuje všetku moc v krajine vládnucej strane Fidesz. Maďarský premiér Viktor Orbán nebol schopný odpovedať na racionálne otázky poslancov a uchýlil sa k jednoduchej demagógii"...

Prvá ombudsmanka
Novou európskou ombudsmankou sa stane Emily O’Reilly z Írska. V stredajšom tajnom hlasovaní ju podporilo 359 poslancov. Európsky ombudsman prešetruje sťažnosti občanov na nesprávne úradné postupy inštitúcií EÚ.Emily O’Reilly je prvou ženou, ktorá bude zastávať funkciu Európskeho ombudsmana.Predpisy EÚ stanovujú, že Európsky ombudsman musí poskytnúť záruky úplnej nezávislosti. Ombudsman je zvyčajne volený Európskym parlamentom prostredníctvom tajného hlasovania na začiatku funkčného obdobia EP. Zvoleniu Emily O’Reilly predchádzal odchod bývalého ombudsmana Nikiforosa Diamandourosa do dôchodku. Úlohou ombudsmana je prešetrovať prípady nesprávnych úradných postupov zo strany inštitúcií EÚ, vrátane nedostatku transparentnosti a odmietnutia žiadosti o poskytnutie informácií či dokumentov. Prvý Európsky ombudsman bol zvolený v roku 1995.

Došlo aj na motocykle
Parlament v utorok vyzval na revíziu pravidiel pre kontroly vozidiel, ktoré by mali prispieť k zvýšeniu bezpečnosti na cestách. Pravidelných kontrolám by sa v budúcnosti mali podrobiť aj motocykle, niektoré prípojné vozidlá a karavany. Cestné kontroly úžitkových vozidiel by mali byť účinnejšie a naviazané na mieru rizika. Poslanci zároveň presadzujú zjednodušenie pravidiel v oblasti registračných dokladov vozidiel. Poslanci odsúhlasili povinné prehliadky motocyklov vo všetkých členských štátoch od roku 2016. Od roku 2018 by sa táto povinnosť mala vzťahovať aj na mopedy, pokiaľ štúdia Komisie nepreukáže, že tieto pravidlá sú z pohľadu snahy o zvýšenie bezpečnosti na cestách neefektívne. Minimálne pravidlá na úrovni EÚ v oblasti povinných prehliadok by sa podľa poslancov mali rozšíriť aj na prípojné vozidlá s hmotnosťou nad dve tony a na karavany vážiace viac ako 750 kg. Pravidlá pre prívesy s hmotnosťou nad 3,5 ton sa meniť nebudú. Parlament zároveň schválil zachovanie minimálnych požiadaviek v oblasti prvotných prehliadok pre automobily. Tie by mali byť vykonávané štyri roky po dátume prvého prihlásenia vozidla do evidencie a následne každé dva roky. "Cestné kontroly sa v rôznych členských štátoch značne odlišujú, preto potrebujeme harmonizované pravidlá na úrovni EÚ," uviedla spravodajkyňa pravidiel v oblasti cestných technických kontrol úžitkových vozidiel Olga Sehnalová (S&D, CZ). Členské štáty by mali uchovávať údaje o všetkých vozidlách registrovaných na ich území v elektronických databázach. Tie by mali uľahčiť výmenu informácií medzi jednotlivými štátmi, napomôcť tak boju proti obchodu s kradnutými vozidlami a uľahčiť overovanie platnosti osvedčení o kontrole technického stavu vozidiel z iných členských štátov. "Efektívna výmena informácií prostredníctvom elektronických databáz by zaistila, že autá na cestách EÚ spĺňajú bezpečnostné požiadavky," uviedla spravodajkyňa pravidiel o registračných dokumentoch vozidiel Vilja Savisaar-Toomast (ALDE, ET).

Transatlantická kríza?
„Vstup Chorvátska do EÚ je mimoriadnym okamihom nielen v chorvátskej histórii, ale aj v histórii Európskej únie a Európskeho parlamentu“, uviedol Martin Schulz. Predseda EP vyzdvihol úsilie Chorvátov na ceste za slobodou a nezávislosťou, ako aj snahu krajiny o opätovné začlenenie sa do európskej rodiny. „V Záhrebe som bol o polnoci svedkom európskeho nadšenia, ktoré je v dnešných dňoch vzácne“, dodal. „Medializované informácie o inštalovaní sledovacích zariadení v budovách inštitúcií EÚ boli pre Parlament šokom“, uviedol Martin Schulz. „Takáto prax je neakceptovateľná“, uviedol predseda EP. "EÚ nie je nepriateľ," dodal. „Ak sa tieto správy potvrdia, vzájomná dôvera medzi USA a EÚ bude vážne naštrbená.“ Zároveň poslancov informoval, že telefonicky požiadal veľvyslanca USA o zahájenie vyšetrovania.