EURÓPA A MY pripravil Milan Országh

Tabak a elektronické cigarety po novom
Európsky parlament schválil návrh, od ktorého poslanci očakávajú, že tabakové výrobky by mali byť menším lákadlom najmä pre mladých ľudí. Všetky balenia by mali mať zdravotné varovania minimálne na 65% ich plochy. Ovocné a mentolové príchute a malé balíčky majú byť zakázané. Elektronické cigarety by mali byť regulované v režime pre lieky, ale len v prípade, že sú predstavované ako prípravky na liečbu a prevenciu chorôb, píše sa v schválenom texte. "Vieme, že s fajčením začínajú skôr deti ako dospelí. Údaje Svetovej zdravotníckej organizácie WHO dokumentujú síce klesajúci počet dospelých fajčiarov v členských krajinách, no znepokojujúci trend zvyšovania počtu mladých fajčiarov," vyhlásila spravodajkyňa Linda McAvanová (S&D, VB)." Musíme zabezpečiť, aby sa výrobcovia tabaku prestali zameriavať na mladých ľudí prostredníctvom škály nápaditých výrobkov. Musíme tiež docieliť , aby boli na tabakových výrobkoch efektívne varovania. V Kanade boli zavedené veľké obrazové varovania v roku 2001 a fajčenie u tamojšej mládeže sa znížilo o polovicu," dodala spravodajkyňa. Elektronické cigarety by mali byť regulované, ale podliehať takému režimu ako lieky by mali len v prípade, že sú predstavované ako prípravky na liečbu a prevenciu chorôb. Ak to tak nie je, potom by nemali obsahovať viac ako 30mg/ml nikotínu, mali by byť označené zdravotnými varovaniami a nemali by byť ani predávané mladým pod 18 rokov. Výrobcovia a dovozcovia by mali tiež dodať príslušným orgánom zoznam všetkých zložiek, obsiahnutých v týchto výrobkoch. Na elektronické cigarety by sa tiež mali vzťahovať tie isté reklamné obmedzenia ako na tabakové výrobky.

Pre väčšiu profesijnú mobilitu v únii
Pravidlá, ktoré zavedú virtuálny profesijný preukaz sú už poslancami schválené. Ten má uľahčiť lekárom, lekárnikom, architektom a ďalším profesiám presun a vykonávanie praxe v inej krajine EÚ. Revidovaná smernica taktiež ustanoví výstražný systém znemožňujúci výkon profesie v ostatných krajinách tým, ktorým bol zakázaný v ich domovskej krajine. Revidované pravidlá umožnia profesiám, ktoré si želajú urýchliť proces uznávania odborných kvalifikácií inými štátmi EÚ, požiadať o Európsky profesijný preukaz. Ten bude vydávaný domovským členským štátom najmä na krátke obdobie práce v zahraničí a hostiteľským členským štátom v prípade, že sa v ňom nositeľ odbornej kvalifikácie rozhodne usadiť a otvoriť si prax. Systém bude založený na existujúcej platforme výmeny informácií medzi orgánmi členských štátov. Mal by ušetriť čas a uľahčiť proces uznávania, pretože by sa odborní pracovníci mohli so žiadosťou o vybavenie uznania ich kvalifikácie obrátiť na svoj domovský štát a nežiadať oň hostiteľskú krajinu, ako je tomu teraz. Pokiaľ by príslušné orgány o žiadosti nerozhodli v lehote stanovenej smernicou, bude to považované za automatické uznanie odbornej kvalifikácie. V EÚ existuje asi 800 regulovaných profesií, ku ktorých výkonu je potrebná osobitná odborná príprava či diplom. Na základe súčasnej smernice o odborných kvalifikáciách je sedem z nich uznávaných vo všetkých členských krajinách automaticky. Sú nimi napr. zubári, lekári, lekárnici, zdravotné sestry, pôrodné asistentky, veterinári či architekti. Na základe revidovaných pravidiel zavedie Komisia za účelom väčšej transparentnosti systému regulovaných profesií ich verejne prístupnú databázu. Informácie do nej budú dodávať členské štáty, ktoré budú tiež musieť navzájom dokázať, že rozhodnutie o regulácii niektorej profesie sú primerané a nediskriminačné. Kvetinári a vodiči taxislužby nie sú napríklad regulovaní vo všetkých členských krajinách.

EUROSUR je o kontrole hraníc
Členské štáty budú môcť vďaka systému kontroly hraníc "EUROSUR", ktorého prevádzkové pravidlá už schválil EP, lepšie predchádzať, odhaľovať a bojovať proti nelegálnej migrácii, ale aj zachraňovať životy migrantov. EUROSUR členským štátom umožní v reálnom čase zdieľať snímky a dáta týkajúce sa vývoja na vonkajších hraniciach EÚ. Cieľom komunikačnej siete EUROSUR je posilniť odhaľovanie, prevenciu a boj proti nelegálnej migrácii a cezhraničnej trestnej činnosti. Poslanci trvali na tom, že systém bude musieť byť využívaný aj na záchrane života migrantov. "Len prostredníctvom európskeho systému kontroly môžeme zabrániť tomu, aby sa z oblasti Stredozemia stalo pohrebisko pre utečencov, ktorí sa na člnoch nespôsobilých na plavbu na mori snažia prepraviť za lepším životom v Európe. Aby sme zabránili ďalšej tragédii podobnej tej na Lampeduse, je potrebný rýchly zásah," uviedol v priebehu plenárnej rozpravy spravodajca Jan Mulder. Členské štáty EÚ využívajúce EUROSUR budú musieť vždy rešpektovať ľudské práva, vrátane zásady, ktorá zakazuje vracať migrantov na miesta, kde by mohli byť ohrozené ich životy alebo slobody.

Z podkladov Kancelárie EK na Slovensku