Dvadsať rokov Medzinárodného klubu Slovenskej republiky – Dušan D. Kerný

Mimoriadne združenie výnimočného významu
V Bratislave sa za účasti predstaviteľov hospodárskych a priemyselných subjektov, diplomatického zboru, predstaviteľov vedenia ministerstiev hospodárstva a zahraničných vecí, bankových managerov a predstaviteľov a predstaviteliek bánk pôsobiacich na Slovensku aj médií, osobitne vysielania Slovenského rozhlasu do zahraničia (RSI - RTVS), konalo už 189. podujatie Medzinárodného klubu SR. Keďže išlo zároveň o dvadsiate výročie vzniku hlavným rečníkom – vlastne informátorom o nadchádzajúcich krokoch Európskej komisie - bol podpredseda EK Maroš Šefčovič.

Medzinárodný klub je, ako konštatoval predstaviteľ jednej z najväčších poisťovní pôsobiacich na Slovensku, „ doslova geniálnym vynálezom bývalého diplomata Ing. Rudolfa Hromádku, ktorý bol neuveriteľných 19 rokov na jeho čele a stal sa tak najdlhšie pôsobiacim predsedom jednej z najvýznamnejších a najstarších nevládnych neziskových organizácií na Slovensku združujúcich prakticky všetkých, ktorí mali v priebehu dvoch desaťročí čo povedať do ekonomiky a ekonomického rozmeru diplomacie, ekonomický rozmer diplomacie, to je tá hlavná idea na ktorej v roku 1993 MK SR zásluhou R. Hromádku vznikol“. Podujatie pri príležitosti dvadsiateho výročia sa konalo v pôsobivých priestoroch Zrkadlovej siene Primaciálneho paláca. Medzinárodný klub SR sa definuje ako „neziskové a politicky neutrálne záujmové združenie s celoslovenskou pôsobnosťou. Cieľom činnosti klubu je od jeho vzniku podporovať rozvoj medzinárodnej spolupráce, členstvo Slovenskej republiky v Európskej únii a Severoatlantickej aliancii a ďalších medzinárodných organizáciách a inštitúciách. Cieľom je získavať informácie a stanoviská parlamentných a vládnych činiteľov ako aj domácich a zahraničných expertov o slovenskej, európskej a svetovej ekonomike a šíriť poznatky o najnovších manažérskych metódach.

Preto sa vlastne konalo toľko stretnutí MK SR – 189. A ako povedal podpredseda Európskej komisie M. Šefčovič - stretnutia priťahujú odborníkov kvôli veľmi dobrej organizácii a náplni stretnutí a už teraz prisľúbil účasť na jubilejnom dvojstom stretnutí. Klub zorganizoval viac ako 40 regionálnych seminárov, preputoval prakticky celé Slovensko, jeho mnohé pozoruhodnosti – konal sa napr. buď v práve novootvorenom hoteli Kempinsky na Štrbskom plese alebo napr. novoobnovenej Rytierskej sieni starobylého hradu v Banskej Štiavnici či napr.v obnovenej historickej časti mesta Skalica. MK SR poskytol teda svojim členom šírku nielen poznania, ale aj bližšieho spoznania rôznych častí Slovenska a regionálnych možností. Zorganizoval šesť podujatí v zahraničí a spoločenské podujatie MK SR – každoročný ples vo významných kúpeľoch a takisto „kúpeľný“ golfový turnaj – patria k vrcholom obľúbených podujatí, ktorých neformálna atmosféra doslova formuje a posilňuje kontakty skúseného členského publika o. i. osobitne z oblasti malého a stredného podnikania. V dvadsiatom roku činnosti MK SR sa na jeho čelo postavil viacnásobný veľvyslanec a bývalý štátny tajomník MZV SR Ing. Dušan Rozbora –a jeho príchodom činnosť klubu dostala novú dynamiku. Ide o diplomata so skúsenosťami nielen manažmentu ministerstva, ale aj veľvyslaneckého pôsobenia vo oblastiach zložitých medzinárodných kríz ako aj vyspelých európskych štátov, ktoré sú aktívne v NATO, ale udržujú si od Európskej únie a eurozóny odstup. S kvalitou takýchto skúseností vedie Dušan Rozbore klub vedno s dlhoročným podpredsedom, generálnym riaditeľom spoločnosti Tradepetrol a bývalým diplomatom ing. J. Maronekom. Výkonným tajomníkom je mimoriadna osobnosť – prodekan pre vedu a zahraničie Paneurópskej vysokej školy, bývalý analytik Medzinárodného menového fondu, doc. Ing. Juraj Sipko, PhD. MBA. Členmi Rady klubu sú riaditeľ Chirana Progress, Ing. I. Racík, generálny riaditeľ Keraming Ing. Dušan Jasečko, riaditeľ Ekonomického ústavu Slovenskej akadémie vied prof. Ing. Milan Šikula DrSc., výkonný riaditeľ Konfuciovho inštitútu a bývalý veľvyslanec SR v Čínskej ľudovej republike ing. Pater Paulen.

Medzinárodný klub Slovenskej republiky je otvorené záujmové združenie – s potešením privítame nových členov, konštatoval osobitne pre Slovenský rozhľad jeho predseda Dušan Rozbora. Podmienky členstva v klube poskytuje klubový web – www.intclub.sk, ale predseda je k dispozícii aj na mailovej adrese intclub zavináč profi. sk. Stretnutiu pri príležitosti dvadsiateho výročia klubu sa vrátime informáciami o tom, čo obsahovalo vystúpenie podpredsedu Európskej komisie Maroša Šefčoviča o politike EK celkovo a vo vzťahu k SR a analýza nových javov v svetovej ekonomike a výhľadových scenároch možností pre SR od doc. Juraja Sipku. Obe, ale najmä doc. Sipku patrili k výnimočným. Celkove MK SR podujatie malo oveľa väčšiu a reprezentatívnejšiu účasť ako dva dni predtým spoločné podujatie francúzskeho a nemeckého veľvyslanectva v SR k 50. Výročiu Elyzejskej dohody, jedného zo základných kameňov európskej integrácie, ktoré sa konalo v tej istej sále.
foto autor

Pohľad do zrkadlovej siene 189 zasadania MK SR pri 20-tom výročí

Pohľad do zrkadlovej siene 189 zasadania MK SR pri 20-tom výročí

Elena Kohútiková, VÚB banka, riaditeľ Ekonomického ústavu Slovenskej akadémie vied prof. Ing. Milan Šikula DrSc., bývalý diplomat Ing. J. Maronekom

Elena Kohútiková, VÚB banka, riaditeľ Ekonomického ústavu Slovenskej akadémie vied prof. Ing. Milan Šikula DrSc., bývalý diplomat Ing. J. Maronekom

Dlhoročný predseda MKSR diplomat Ing. Rudolf Hromádka

Dlhoročný predseda MKSR diplomat Ing. Rudolf Hromádka

Predstaviteľ Medzinárodnej investičnej banky diplomat Peter Juza a riaditeľka RSI RTVS Mária Mikušová

Predstaviteľ Medzinárodnej investičnej banky diplomat Peter Juza a riaditeľka RSI RTVS Mária Mikušová