Do vodného hospodárstva sa investuje málo – Július Binder

Členovia Únie slovenských novinárov sa zišli v stredu 10. decembra  v Bratislave na poslednej tohtoročnej schôdzi. Vypočuli si zaujímavú prednášku hosťa doc. Ing. Júliusa Bindera, Dr. h. c. a po živej diskusii sa pri tradičnej kapustnici rozlúčili so starým rokom.

 

Témou prednášky J. Bindera bola voda jej význam pre ľudstvo, vodné diela a zákon zakazujúci predaj vody. Voda je základnou každodennou potrebou. Z celého množstva vody na zemeguli je iba  dve percentá sladkej vody a z toho iba 0,01% tečie v riekach. Na Slovensku máme 24 tisíc vodných tokov s kapacitou 50 tisíc kubíkov vody.  Na Slovensku je 80% obyvateľov zásobovaných  z vodovodov. Do vodného hospodárstva sa u nás investuje málo. Za ostatných 25 rokov nebola vybudovaná ani jedna vodohospodárska  nádrž. Pritom práve takéto nádrže sú dôležité pre správne hospodárenie z vodou ale aj ako ochrana pred povodňami. Zákon zakazujúci predaj vody označil J. Binder za „potupu slovenského národa“. Celá kampaň okolo zákona i jeho príprava boli poznačené neznalosťou problematiky. Napríklad zásoby podzemných vôd Žitného ostrova nie sú limitované množstvom, pretože sa obnovuje z Dunaja. Okrem toho: „Kto by kupoval našu vodu?“  Transport vody na viac ako 300 kilometrov je problematický a nerentabilný. To je napríklad aj dôvod prečo neriešime nedostatok pitnej vody na východe Slovenska vodou zo Žitného ostrova. Skôr sa malo správne uvažovať vtedy keď sa privatizovali všetky vodohospodárske zariadenia pod heslom, že štát je zlý vlastník. Teraz sú v rukách súkromníkov a štát nemá takmer žiadny dosah na ceny pitnej vody. Zaujímavá bola informácia o vodnom diele Bratislava – Wolfsthal. Toto dielo sa malo stavať už v roku  1956 a do prevádzky malo ísť v roku 1963. Zlepšilo by plavebné možnosti a prinieslo výrobu elektriny. V súčasnosti sa o tomto diele opäť uvažuje.

 

V bohatej diskusii vystúpili Šebová, V. Mikunda, V. Mezencev, Čihovský, J. Šucha a J. Darmo. Predseda NEZESu Ladislav Lysák prečítal stanovisko NEZESu v ktorom protestuje proti používaniu názvov, ktoré pripomínajú zaniknutú federáciu ako napríklad Československá obchodná banka.

Na záver schôdze sa plénum dohodlo na termínoch budúcoročných stretnutí, ktoré budú  18. februára, 10. júna, 23. septembra a 16. decembra vždy o 14- tej hodine.

 

Jozef Šucha, podpredseda ÚSN