Cyrilometodejský dar krajského parlamentu veriacim

Tohtoročné významné slovenské a vlastne celoslovanské výročie príchodu vierozvestcov na územie Veľkej Moravy našlo prajnú pôdu aj na predchádzajúcom 25. rokovaní Zastupiteľstva PSK (začiatkom júla) kedy poslanci schválili možnosť predkladania projektov realizovaných v rámci účelového programu “Kultúra”. Aj keď išlo o mimoriadnu výzvu s obmedzenými finančnými možnosťami, krajská samospráva zo svojich vlastných zdrojov doslova „naškrabala“ vyše 100 tisíc €, o ktoré, ako sa na konci prvého mesiaca prázdnin ukázalo, prejavili záujem dvanásti žiadatelia svojimi 28 žiadosťami. Keďže však až 16 z nich nesplnilo kritéria výzvy, financie boli nakoniec rozdelené na pomoc realizácii 12 projektov z religióznej oblasti.

Po posúdení rozsahu projektov a ich spoločensko- náboženského významu dostal po schválení poslancami krajského parlamentu najviac (15 tis. €) nový Ikonostas Katedrálneho chrámu sv. kniežaťa Alexandra Nevského v Prešove, o podporu financovania ktorého požiadala Pravoslávna cirkevná obec v Prešove. Finančnej pomoci kraja sa dočkali aj významné pútnické miesta severovýchodu Slovenska, ako napr. Gaboltov (12 tis.), Lutiná (10 tis.), Litmanová (10 tis.) i Horb v Uličskom Krivom (1,5 tis.). Priazeň našli aj ďalšie cirkevné projekty, ako napr. vybudovanie vstupu do krypty prešovskej gréckokatolíckej katedrály sv. Jána Krstiteľa (8,8 tis. €)rekonštrukcia objektu Cirkevného zboru evanjelickej cirkvi a. v. v Prešove (9,3 tis. €), rekonštrukcia kostola za Kalváriou v Humennom (4,5 tis. €) a ďalšie projekty, do celkovej sumy 105 tisíc €.

Našu pozornosť upútal finančný dar pre pútnické miesto Horb v Uličskom Krivom. S týmto kúsom zeme je spojený životný osud pravoslávneho mnícha Igumena Ignatija (vlastným menom Ján Čokyna), rodáka z tejto malej a bezmála zabudnutej vsi v Poloninách (1899). Po svojej púti svetom a duchovnej činnosti na Ukrajine i v slovenských farnostiach sa vrátil do rodnej obce a tu v roku 1962 odkúpil od národného výboru časť pasienku na kopci Horb, kde začal stavať vlastnými rukami a silami mníšske obydlie „skit“ s domácou kaplnkou podľa vzoru zo svätej hory Athos v Grécku. Veriaci obdivovali a oceňovali jeho pracovitý, skromný a prísne asketický život. Na jeho sklonku si sám vykopal svoj hrob a vyrezal kríž. Bol jedinečným a svetlým vzorom pre všetky cirkve a rády, ovládané bohatstvom a okázalosťou. Jeho celoživotná skromnosť má silný vplyv i dávno po smrti – aj krajský parlament mu venoval dar zo všetkých najskromnejší...

Dnešný Ignatijov hrob

Dnešný Ignatijov hrob

Skit na Horbe

Skit na Horbe