Kontakty
Slovenský rozhľad
Nobelovo námestie 8
851 01 Bratislava

Vladimír Dobrovič
0915 798 909

mail: skrozhlad@gmail.com
Naši partneri:

Byť poriadnym občanom je hriech? – Arpád Popély

Od 1. januára 2014 sa zásadne zmenil sociálny systém. A prostredníctvom zákona o hmotnej núdzi sa menia v podstate pravidlá v sociálnom systéme. “Prvé pravidlo bude platiť, že ľudia, ktorí sú v sociálnom systéme, ak spáchajú priestupok, tak budú musieť za tento priestupok naozaj aj zaplatiť. Druhé pravidlo sa týka školskej dochádzky. Je nutné, aby naše deti chodili do škôl. Niektorí Rómovia sa naozaj nestarajú o svoje deti a kazia meno aj ostatným Rómom tejto krajine. Teda ak dieťa nebude chodiť do školy, rodič na dieťa nebude poberať dávku za dochádzku. Tretie opatrenie sa dotýka toho aby si ľudia v sociálnom systéme sociálnu dávku odpracovali,” vysvetľuje základné princípy sociálnej reformy splnomocnenec vlády SR pre rómske komunity a poslanec NR SR Peter Pollák.

“Je veľmi dôležité povedať, že zákon o hmotnej núdzi nezabezpečí to, aby sa Rómovia mali v budúcnosti lepšie, pretože bez ďalších opatrení nie je možné urobiť pokrok. V oblasti vzdelávania je pre mňa najkľúčovejšie opatrenie to, aby naše rómske deti boli vzdelávané v materských školách. Aby prichádzali do školského systému pripravené. A samozrejme všetko potom potrebujeme urobiť preto, aby deti nekončili svoju vzdelávaciu púť na základnej škole, ale aby mohli ďalej študovať na stredných školách a na učňovských školách…,” hovorí Peter Pollák, splnomocnenec vlády SR pre rómske komunity.

Rád by som na tieto slová poznal názor pani sociologičky, ktorá sa touto problematikou dlhodobo zaoberá a nedávno vyslovila názor, že tento zákon sa do histórie zapíše tým, „že záchrannú sociálnu sieť mení na systém, ktorý umožní pod existenčným tlakom ľudí disciplinovať a donucovať k úctivému správaniu k vrchnosti“ – koniec jej názoru. V zmysle tohto zákona, po dovŕšení tretieho veku dieťaťa rodičia budú povinne nahlasovať na úradoch práce, ako sa mienia o dieťa starať až do začiatku povinnej školskej dochádzky. Je nutnosť zavedenia poriadku „disciplinovanie" v zlom zmysle, pani sociologička??? Jedna z jej ďalších kolegýň ľutuje úrady práce, že budú týmito krokmi zavalené byrokraciou???..., veď tieto úrady problémovým rodinám sa venujú už dlhé roky, ibaže nemali v tom správny systém. Panuje názor, že viacerí ľudia, ktorí pôsobia v tejto oblasti, predtým ako vyslovia svoje „odborné názory“ mali by sa poradiť aj s odborníkmi na výchovu.