Brusel a my – Milan Országh

Informácie z prvej ruky
Naša kolegyňa, tlačová atašé europarlamentu pani Soňa Miháliková Mellak nás pravidelne zásobuje novinkami o aktuálnych rokovaniach Európskeho parlamentu, ktoré sa v konečnom dôsledku premietajú do nášho každodenného života. V dobrom aj v horšom. A to ako vo vnútorných, tak aj vo vonkajších medzinárodných vzťahoch. V europarlamente a tým aj v celej únii sa začína zvolebnievať, takže o zaujímavé informácie z Bruselu a Štrasburgu určite nebude núdza. Keďže sme sa takto dostali k budúcemu roku, aký vlastne bude pracovný rok 2014 v európskom parlamente? Na tomto mieste sa dozviete to, čo ostatné média spomenú iba okrajovo alebo jednoducho na to nemajú miesto...

Povinná volebná prestávka
Dátumový rebríček plenárnych zasadnutí parlamentu pre rok 2014 si už poslanci schválili a to aj pre svojich nástupcov, ktorí zasadnú do kresiel po májových voľbách (22. až 25. 5. 2014). Prvé budúcoročné rokovanie je naprogramované na 13. až 16. januára v Štrasburgu, záverečné pred voľbami (šieste v roku 2014) sa uskutoční tiež v Štrasburgu, v dňoch 14. až 17. apríla. Potom už začne európsky predvolebný kolotoč, ktorý vyvrcholí v tretej májovej dekáde. Ustanovujúce rokovanie nového parlamentu sa uskutoční 1. až 3. júla 2014, záverečné, v poradí ôsme po voľbách, bude 15. až 18. decembra v Štrasburgu.

Pre milióny chudobných
Zdá sa, že tendencia šetriť na nesprávnom mieste nie je rozšírená iba na Slovensku, ale má silné zázemie aj na úniovej platforme. Preto možno jedno z ostatných rokovaní EP, o rozpočte Fondu európskej pomoci, považovať za nájdenie správnej cesty k solidarite a pochopeniu reality vývoja spoločnosti: Rozpočet fondu Fond európskej pomoci pre najodkázanejšie osoby musí byť zachovaný prinajmenšom na úrovni súčasných 3,5 miliardy eur. Vyplýva to z uznesenia, ktoré v stredu schválil Európsky parlament. Poslanci tak odmietli návrh Komisie a členských štátov, podľa ktorého by rozpočet fondu pomoci mal byť v súlade so závermi februárového samitu lídrov členských štátov znížený o jednu miliardu.

"Chudoba a sociálne vylúčenie dnes ohrozuje 120 miliónov Európanov. Viac ako 40 miliónov trpí vážnym materiálnym nedostatkom, bez domova je viac ako štyri milióny ľudí. Tento fond je dôležitým nástrojom na zmiernenie dopadov hospodárskej a sociálnej krízy a reálnym prejavom európskej solidarity s najzraniteľnejšími občanmi," vyhlásila spravodajkyňa Emer Costello (S&D, IE) v rozprave pred hlasovaním. Parlament hlasoval za zachovanie rozpočtu nového programu pomoci na roky 2014-2020 prinajmenšom na úrovni súčasných 3,5 miliardy eur. Poslanci tak odmietli rozpočtové škrty v rozsahu jednej miliardy eur v rámci kohézneho rozpočtu EÚ, ktoré navrhovala Európska komisia a členské štáty. Väčšina poslancov podporila návrh, aby bola účasť členských štátov na programe povinná. Nevyužité prostriedky štátu, ktorý sa ich rozhodne nečerpať, tak ostanú vyčlenené na pomoc najodkázanejším osobám a budú poskytnuté ostatným členským štátom. Parlamentom pozmenený text nariadenia bol schválený pomerom hlasov 513 (za): 149 (proti): 27 (zdržalo sa). Hlasovanie o legislatívnom uznesení však bolo odložené, aby sa mohli začať neformálne rokovania s Radou na finálnom znení nových pravidiel. Konečný rozpočet programu priamo závisí na výsledkoch rokovaní medzi parlamentnými vyjednávačmi a Radou o budúcom viacročnom finančnom rámci EÚ.

Ľudské práva, azyl, terorizmus...
Európsky parlament schválil balík štyroch legislatívnych aktov, ktorý stanovuje spoločné postupy a lehoty na spracovanie žiadostí o azyl a zavádza jednotný súbor základných práv pre žiadateľov o azyl v EÚ. Spoločný európsky azylový systém tiež zastaví presuny žiadateľov do členských štátov, ktoré im nedokážu zabezpečiť dôstojné životné podmienky. Súčasná právna úprava EÚ nestanovuje konkrétne termíny, do ktorých by členské štáty mali rozhodnúť o žiadosti o azyl. Nová legislatíva v snahe znížiť rozdiely medzi azylovými postupmi v jednotlivých členských štátoch zavádza jednotné lehoty na spracovanie žiadostí o azyl (štandardne šesť mesiacov), ale aj prísnejšie pravidlá v oblasti školenia azylových úradníkov a nové ustanovenia o osobitných potrebách neplnoletých osôb bez sprievodu a ďalších zraniteľných osôb. Dublinské nariadenie určuje, ktorá krajina je zodpovedná za žiadateľa o azyl (zvyčajne je to členský štát Únie, prekročením hraníc ktorého azylant vstúpil na územie EÚ). Podľa nových pravidiel by sa však žiadatelia o azyl nemali vracať do tých členských štátov, v ktorých im hrozí neľudské alebo ponižujúce zaobchádzanie. Nová legislatíva tiež zavedie systém včasného varovania pred preťažením národných azylových systémov. Policajné zložky členských štátov a Europol by na základe schválených pravidiel mali získať prístup k odtlačkom prstov osôb, ktoré v rámci EÚ žiadajú o azyl. Cieľom je zefektívnenie boja proti terorizmu a závažným trestným činom. Poslancom sa zároveň podarilo presadiť prísnejšie predpisy v oblasti ochrany osobných údajov, ako aj záruky, že sa údaje nebudú využívať na iné účely.Nové pravidlá v oblasti azylového systému EÚ novelizujú legislatívu, ktorá bola prijatá približne pred desiatimi rokmi. V roku 2012 bolo v EÚ zaregistrovaných približne 330.000 žiadostí o azyl. Na spoločných azylových pravidlách sa poslanci vopred dohodli s ministrami členských štátov (Rada EÚ). Nový systém by mal začať fungovať v druhej polovici roku 2015. Dublinské pravidlá ohľadom presúvania žiadateľov o azyl nadobudnú účinnosť po šiestich mesiacoch po vstupe nariadenia do platnosti (začiatkom roku 2014).

Bezpečnosť v únii aj na hranici
O riešení ďalšieho citlivého problému s medzinárodným dosahom, ktorý sa prejaví nielen na režime schengenských hraníc, ale aj vo vnútri samotnej únie, Soňa Mellak píše: Sloboda pohybu v rámci schengenského priestoru bude lepšie chránená vďaka novým pravidlám, ktoré presadili poslanci EP. Inšpekčné tímy budú môcť v budúcnosti vykonať neohlásené kontroly vnútorných hraníc a zastaviť tak pokusy o zavedenie nelegálnych kontrol. Voľný pohyb považuje 62% respondentov prieskumu Eurobarometra za najväčšie pozitívum európskej integrácie za ostatných 50 rokov. Migrácia a prekročenie vonkajších hraníc veľkým počtom štátnych príslušníkov tretej krajiny by sa samy osebe nemali považovať za ohrozenie verejného poriadku alebo vnútornej bezpečnosti, uvádza sa v novom texte schengenského kódexu. Nariadenie o schengenskom hodnotiacom mechanizme (správa poslanca Coelha) poslanci schválili pomerom hlasov 506 (za): 121 (proti): 55 (zdržalo sa). Nariadenie novelizujúce Kódex schengenských hraníc (správa poslankyne Weber) plénum podporilo pomerom hlasov 526 (za): 101 (proti): 55 (zdržalo sa). Nová legislatíva v oblasti správy schengenského priestoru môže vstúpiť do platnosti až po jej schválení Radou EÚ. Ministri členských štátov by sa ním mali zaoberať na jeseň.

Európa a naše deti
Pravidlá pre označovanie a obsah dojčenského mlieka a potravín pre osobitné lekárske účely budú za účelom ochrany spotrebiteľa lepšie definované. Umožnia tiež ľahšie rozpoznať potraviny pre bežnú spotrebu od potravín určených pre špecifické skupiny. Nová legislatívy, na ktorej sa poslanci vopred dohodli so zástupcami Rady, sa týka aj niektorých nízkokalorických diét. "Dojčatá, malé deti a vážne chorí sa jasne odlišujú od väčšiny spotrebiteľov a našou povinnosťou ako zákonodarcov je sprísniť pravidlá, ktoré upravujú napríklad zloženie a označovanie potravín pre nich určených," uviedla spravodajkyňa Frédérique Ries (ADLE, BE) po hlasovaní. "Na druhej strane je taktiež dôležité nastoliť poriadok v džungli potravinových výrobkov zrušením konceptu dietetickej potraviny, ktorý bol marketingovými nástrojmi pripravený o svoju podstatu," dodala. Nová právna úprava zjednodušuje a objasňuje pravidlá označovania a zloženia počiatočnej a následnej dojčenskej výživy (pre deti vo veku 6 - 10 mesiacov), potravín spracovaných na báze obilnín, potravín na osobitné lekárske účely a celkovú náhradu stravy na účely regulácie hmotnosti. Obsahuje tiež výhradný zoznam látok, akými sú vitamíny a minerály, ktoré môžu byť pridané do týchto potravín. Pani Soňa Mellak však nezabudla v týchto súvislostiach zdôrazniť jednu zo zásadných úprav: Označenie, prezentácia a súvisiaca reklama na počiatočnú dojčenskú výživu a označenie následnej dojčenskej výživy musia byť podľa nových pravidiel navrhnuté tak, aby neodrádzali od dojčenia!