Žijú na inej planéte? – Jozef Šucha

Vzťah k životnému prostrediu u mnohých výrobcov a prevádzkovateľov činností, ktoré ohrozujú životné prostredie, je taký akoby tu iba pracovali, ale po práci odchádzali žiť na inú planétu.

Dodržiavanie legislatívy v oblasti energetiky, výroby a spracovania kovov, ale aj v priemysle spracovania nerastov, v chemickom priemysle a pri  nakladaní s odpadmi – na všetky tieto činnosti  je potrebné integrované povolenie od Slovenskej inšpekcie životného prostredia. V prvom polroku tohto roka ich vydali inšpektori celkovo 256. Väčšina z nich – až 251 sa vzťahovala na povoľovanie zmien v činnosti doterajších prevádzok. Na činnosť nových prevádzok vydali štyri integrované povolenia a v jednom prípade išlo o zrušenie integrovaného povolenia.

V prvom polroku 2014 vykonali inšpektori taktiež 181 kontrol plnenia podmienok doteraz vydaných integrovaných povolení. Porušenie právnych predpisov zistili v 31 prípadoch, za ktoré uložili osem pokút v celkovej výške 57 300 eur.

 

Najvyššiu pokutu, 15 tisíc eur, dostali Služby v Kysuckom Lieskovci za nedodržanie podmienok vydaného integrovaného povolenia na skládke odpadu. Za nedodržanie týchto podmienok uložili inšpektori štyri pokuty po 10 tisíc eur - prevádzkovateľovi Jozef Kondek - JOKO a syn na skládke odpadov Čadca - Podzávoz, prevádzkovateľom Brantner Fatra, s.r.o., v Martine na skládke odpadov Martin - Kalnô, ďalej Wood energy, s.r.o., v Podvysokej v prevádzke skládky odpadov Turzovka - Semeteš a Agrovýkrmu Spiš, veľkovýkrmňa ošípaných na hospodárskom dvore Spišské Vlachy.

 

V SIŽP sa zvýšil v prvých šiestich mesiacoch tohto roka oproti porovnateľnému obdobiu vlani  celkový počet kontrol o vyše osem percent. Najviac, takmer o polovicu, pribudlo kontrol  práve v odboroch integrovaného povoľovania a kontroly. Dôraz na integrovanú prevenciu a kontrolu znečisťovania životného prostredia je charakteristický pre celú Európsku úniu a vlani sa premietol aj do nového zákona o IPKZ. 

 

Inšpektori integrovaného povoľovania a kontroly prešetrovali v prvých šiestich mesiacoch roka tiež 23 podnetov od občanov a inštitúcií. Pri 10 z nich zistili porušenie zákona, 13 podnetov bolo neopodstatnených. Podané podnety sa týkali hlavne prevádzkovania skládok odpadu, zápachu z prevádzok a znečistenia ovzdušia.

 

Pokuty sú príjmom Environmentálneho fondu, resp. štátneho rozpočtu a spätne sa vracajú do oblasti životného prostredia. Do štátneho rozpočtu idú aj správne poplatky za podanie žiadostí o vydanie integrovaného povolenia.