Ľudstvo sa ťažko učí z vlastnej histórie – Ivan Gašparovič

po šesťdesiaty deviaty krát si tu, v Banskej Bystrici, v historickom srdci povstaleckých udalostí, pripomíname Slovenské národné povstanie - najvýznamnejší míľnik slovenských dejín minulého storočia. Počin, ktorý Slovákov zaradil medzi členov protifašistickej koalície. Svojim oslobodzovacím pátosom, humánnymi i politickými ideami vytvoril predpoklady i pre súčasné demokratické, moderné a samostatné Slovensko. Aj pre jeho zaradenie do dnešného spoločenstva spolupracujúcich a vzájomne sa podporujúcich demokratických štátov Európy.

Napĺňa ma pocit hlbokého uspokojenia, že k tohtoročnej oslave výročia Slovenského národného povstania sa schádzame spolu s priateľmi zo zahraničia. Osobitne chcem zdôrazniť účasť našich hostí – prezidenta Rumunska Traiana Baseska i predsedu Štátnej dumy Ruskej federácie Sergeja Naryškina. Ona historickým oblúkom preklenula dobu a pripomenula nezmazateľné zásluhy dvoch hlavných vojenských síl z antifašistickej koalície, ktoré oslobodzovali územie Slovenska od fašizmu. Tisíce zo synov a dcér Ruska, Rumunska, Ukrajiny i ďalších krajín snívajú svoj večný sen vedľa seba, tu v slovenskej zemi. Pán prezident Basesku, pán predseda Naryškin, prosím Vás, odovzdajte občanom Vašich krajín pozdrav a odkaz, že občania Slovenska sú vďační, ctia si a nezabúdajú na bojové odhodlanie, hrdinstvo i obete ich vojakov a ostatných bojovníkov proti fašizmu. Vážime si všetky štáty i jednotlivcov, ktorí bojovali na strane antifašistickej koalície proti rasistickému nacistickému molochovi.

Vážené zhromaždenie,
mnoho dobrých mužov, žien i detí prešlo počas povstania i po ňom ohromným utrpením. Preto tu s úctou i pietou stojíme a vyjadrujeme účasť tým, ktorí dodnes nesú vo svojich srdciach žiaľ i spomienky na ťažké osudy a obete ich blízkych. Mnohí sa obetovali vzdorujúc fašistickej ideológii, zverstvám nezmyselnej vojny a teroru. Skutočnosť, že sme sa tu zhromaždili, že spomíname na obete povstania a oslobodzovacieho zápasu, je potvrdením zmysluplnosti ich odkazu. Ľudstvo sa ťažko učí z vlastnej histórie. Národy v tejto časti sveta si mnohé vytrpeli. Ich politickí predstavitelia majú morálnu povinnosť aj historickú zodpovednosť poučiť sa z chýb minulosti a chrániť povojnové usporiadanie. Lebo znovu začínajú dvíhať hlavu sily revizionizmu, rasizmu, xenofóbie, antisemitizmu a rôznych druhov neznášanlivosti. Zdá sa, že v Európe sa začína oslabovať antifašistický konsenzus, ktorý je základom novej európskej architektúry. Sú sily, ktoré bagatelizujú a spochybňujú obete nacizmu a jeho spojencov. Verejne spochybňujú mierové zmluvy, ktoré sú základom dnešnej Európy. Spochybňovanie výsledkov druhej svetovej vojny je veľmi nebezpečné pre pokoj a bezpečnosť nielen na našom kontinente. V tejto súvislosti chcem zdôrazniť, že Slovensko ostáva verné odkazu protifašistickej koalície, domáceho i zahraničného odboja. Ostáva verné európskej tradícii protifašistického zápasu, lebo ona ju priviedla k demokratickej slovenskej štátnosti. Aj preto je 29 august naším štátnym sviatkom.

Ak hovoríme o aktuálnom odkaze SNP pre dnešok, nemôžem nespomenúť obdivuhodnú solidaritu a obetavosť konkrétnych ľudí, schopných konať v záujme celku. Táto nezištná solidarita medzi účastníkmi Povstania a obyvateľmi miest a obcí nemá v našich dejinách obdobu. Je obdivuhodná, aktuálna, inšpiratívna a hodná úcty. Nech nás vedie aj v našom konaní na prospech priamych účastníkov povstania i vojny. Nie je lepší spôsob ako prejaviť vďačnosť a úctu vojnovým veteránom, než vytvoriť podmienky pre ich lepší a dôstojnejší život. Milí priatelia, vážení bojovníci proti fašizmu, gratulujem Vám a ďakujem.